Baranes i passamans

Les baranes són uns dels nostres punts forts. El torn copiador ens permet fer models de balustres a gust de cada client i sense cap limitació, obtenint un resultat personalitzat per a cada barana que col•loquem. Podem classificar les baranes en dos grans grups principals amb diferents acabats en cadascun d’ells.

Baranes en corba

Les baranes en corba són el gran tret diferencial de la nostra empresa. Quan ens trobem una escala amb els graons corbats suposa un gran repte el plantejament, fabricació i col·locació de la barana. Els passamans d’aquest tipus de barana s’han de fer de manera totalment artesanal, fins i en la majoria de casos necesitem construïr al taller un motlle amb les mides de l’escala real per la seva fabricació.

En altres formes constructives d’aquest tipus de baranes es tallen els passamans en tramades de uns 60-70 cm. el que provoca trobar una junta transversal cada certs graons que amb el temps es remarca fins a ser molesta al utilitzar-la. En el nostre cas no trobem aquestes juntes ja que el passamà està fabricat d’una sola peça en tota la seva llargada.

Existeixen diferents models de balustres i passamans a escollir i fins i tot en podem adaptar-los a qualsevol dibuix.

Baranes rectes

Les baranes rectes són més presents a les nostres llars que les corbades. Tot i això el seu plantejament, fabricació i col·locació no és cosa senzilla. Porten un sistema d’anclatge de per vida que no fa necessari el mateniment d’aquestes en cap moment de la seva vida útil.

Com en les baranes en corba, existeix una gran varietat de models per escollir els passamans i balustres.

Menú